شوراي پژوهشي

 

ماده21) به منظور تهيه و تدوين برنامه‌هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرايي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت‌هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي‌شود.

 

 

ماده22) اعضاي شوراي پژوهشي عبارتند از:

 

الف- معاون پژوهشي دانشگاه

ب- معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه

ج- معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده‌ها و پژوهشكده‌ها

د- يك محقق از هر يك از واحد‌هاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رييس دانشگاه ( در صورتي كه واحد مستقل باشد) و با معرفي رييس دانشكده و آموزشكده ( چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد)

ه- دو تن از چهار تن اعضاي هيأت علمي، صاحب فعاليت‌هاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه و تصويب شوراي دانشگاه

 

ماده23) وظايف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارت است از:

 

الف- همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيأت رييسه

ب- ارايه پيشنهاد در زمينه‌هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله:

- بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه

- هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه

- مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرح‌هاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج از دانشگاه

- بررسي نحوه ارايه خدمات پژوهشي به سازمان‌هاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي

ج- تهيه و تدوين و پيشنهاد طرح هاي تربيت محقق

 د- بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه‌هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش

ه- پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاي كيفيت آموزش

و- تهيه و تدوين آيين‌نامه‌هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط

ز- بررسي و اظهارنظر درباره مسايلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي‌دهد

ح- تصويب طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه

ط- ترغيب و تشويق اعضاي هيأت علمي به تأليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي

ي- پيشنهاد آيين‌نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه  

ك- ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ‌التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرح‌هاي تحقيقاتي ويژه

ل- تعيين و پيشنهاد خط‌مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه‌هاي علمي و فني كشور

م- برنامه‌ريزي فرصت‌هاي مطالعاتي اعضاي هيأت علمي

ن- پيشنهاد اهداف و خط‌مشي پژوهشي دانشگاه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-10-23 9:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ