اطلاع سنجی:

اطلاع سنجي را مي توان " كاربرد روش هاي رياضي و آماري در اندازه گيري اطلاعات و جنبه هاي مرتبط با آن" معنا كرد. اطلاع سنجي اصولا با اندازه گيري و سنجش و همين طور با تئوريها و الگوهاي رياضي، پيرامون همه جنبه هاي اطلاعات و ذخيره و بازيابي اطلاعات سروكار دارد.
مي توان گفت كه اطلاع سنجي مقدمه فراگيري است كه كتاب سنجي و علم سنجي را در برمي گيرد. چنانچه اطلاعات مضبوط مورد استفاده فرار گيرند و زمينه اي فراهم شود تا بتوان در مورد چگونگي به كارگيري و نيز كاربران اين اطلاعات،‌مطالعاتي به عمل آورد؛ اين بررسي به "كتاب سنجي" منجر مي گردد. چنانچه به رابطه دروني عناصر اطلاعاتي و نيز ميان كاربران بپردازد. اين مقوله را علم سنجي مي خوانند.


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-7-25 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ