ثبت نام داوطلبين دوره هاي دكتري تخصصي  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
  داوطلبين مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي كه علاقه مند به ادامه تحصيل در يكي از مراكز تحقيقاتي مجاز به برگزاري دوره در دانشگاه علوم پزشكي شيراز مي باشند ضروري است علاوه بر دارا بودن شرايط عمومي ادامه تحصيل بر اساس آيين نامه دوره دكتري تخصصي پژوهشي و دستور العمل مربوطه، شرايط اختصاصي را به دقت مطالعه نموده و تنها در صورتي كه حداقل شرايط لازم جهت ثبت نام (كه در قالب تذكر 1 در ادامه اين صفحه نيز آمده است) را دارا مي باشند فرم هاي شماره 1 و شماره 2 (برحسب نوع داوطلب) را از پايين اين صفحه دانلود نموده و تكميل نمايند.
كليه فرم ها و مدارك مورد نياز مي بايست حداكثر تا تاريخ مندرج در فراخوان مركز مورد نظر از طريق پست پيشتاز به آدرس "شيراز - خ زند- ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکي شيراز - طبقه هفتم - معاونت تحقيقات و فن آوري- واحد دكتري تخصصي پژوهشي- صندوق پستي 1978-71345" ارسال گردد. لطفا بر روي پاكت نام مراکز تحقیقاتی را که داوطلب آنها هستید به ترتیب قید نمایید.
تذكر 1:
   همانگونه كه در
صفحه شرايط اختصاصي آمده است، حد اقل شرط لازم براي تمامي داوطلبين در هنگام ارسال مدارك داشتن دو مقاله تحقيقي (original article) در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي نوع 1 (ISI (SCI-Expanded list), PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول مي باشد. ضمنا گواهي پذيرش يكي از دو مقاله فوق نيز مورد قبول واقع خواهد شد كه در اين حالت مدارك داوطلب در صورت احراز ساير شرايط و موفقيت در مصاحبه جهت تصميم گيري نهايي به وزارت بهداشت ارسال مي گردد. بديهي در صورت عدم تاييد مدارك توسط كميته تخصصي وزارت بهداشت حقي براي داوطلب ايجاد نمي گردد.  


ضمنا مدارک کسانی که فاقد شرايط حد اقلي مزبور مي باشند مورد ارزيابي قرار نخواهد گرفت.

تذكر 2:
  
   فرم شماره 1 (مشخصات داوطلب) مي بايست توسط تمامي داوطلبين تكميل گردد. لطفا از ميان مقالات خود مشخصات دو مقاله كه داري شرايط حداقلي فوق الذكر مي باشند را در محل قيد شده در فرم شماره 1 وارد نماييد. فرم شماره 2 (امتيازات) به منظور محاسبه امتيازات داوطلب واجد شرايط به منظور ورود به رقابت طراحي شده است. اين فرم بر اساس نوع داوطلب (آزاد یا عضو هيات علمي و استعداد درخشان) متفاوت است و داوطلب مي بايست بسته به وضعيت خود يكي از فرمهاي شماره 2 را به همراه فرم شماره 1 تكميل و ارسال نمايد.

تذكر 3: 
   ارسال مدارك زير به همراه فرم هاي فوق ضروري است:
 1. يك نسخه از مستندات مربوطه به  فعالیت هاي  قيد شده در فرمهاي 1 و2 
 2. یک قطعه عكس 4×3 كه مشخصات داوطلب پشت آن درج شده باشد
 3. تصوير كارت ملي
 4. تصوير تمام صفحات شناسنامه
 5. تصوير آخرين مدرك دانشگاهي
 6. تصویر آخرین حکم حقوقی برای داوطلبان شاغل و هیات علمی
 7. تصوير گواهي نمره زبان مطابق فراخوان در صورت داشتن مدرک زبان
 8. تصوير مدارك مربوط به وضعيت نظام وظيفه (جهت داوطلبين مرد)
 9. تایيديه استعدادهاي درخشان (براي داوطلب استعداد هاي درخشان)
   
جهت اطلاع از نحوه پذيرش داوطلباني كه مدارك خود را ارسال مي نمايند به صفحه "شيوه پذيرش" مراجعه نماييد
.
فهرست مراكز تحقيقاتي برگزاركننده دوره، ظرفيت پذيرش و مهلت فراخوان 
 
فرم شماره 1 (مشخصات داوطلب)
 
فرم شماره 2 (امتيازات)
مربوط به داوطلبان آزاد و عضو هیات علمی  مربوط به داوطلب استعداد درخشان

Page Last Update   :  1393-4-11 9:58        Top of page Print version