شرايط اختصاصي جهت ورود به دوره دکتری تخصصی پژوهشی  
دانشگاه علوم پزشكي شيراز
شرايط حداقلي:
1- داشتن حداقل دو مقاله تحقيقي (original) در مجلات نمايه شده در نمايه هاي بين المللي نوع 1 (ISI, PubMed) به عنوان نويسنده اول يا مسئول
2- ارائه يكي از مدارک زبان به شرح زير ترجیحا تا زمان مصاحبه (داوطلبان فاقد  مدرک زبان در صورت پذیرفته شدن تا قبل از پایان دوره بخش اول جهت ارائه آن مهلت دارند):
·         مدرک TOFEL : حداقل امتياز قابل قبول 480 است.
·         مدرک IELTS :حداقل امتياز قابل قبول 5 است.
·         مدرک TOLIMO :حداقل امتياز قابل قبول 480 است.
·         مدرک MCHE/MSRT :حداقل امتياز قابل قبول 50 است.
·         مدرک MELAB :حداقل امتياز قابل قبول 70 است.


تذكر1:
از زمان اخذ مدرك زبان نبايد بيش از دو سال گذشته باشد. در غیر اینصورت داوطلب پذیرفته شده می بایستی تا قبل از پایان بخش اول نسبت به ارائه مدرک زبان اقدام نماید.

تذكر2:
بنا بر اعلان وزارت بهداشت ملاك نمايه بودن مجله در ISI  وجود نام مجله در ليست SCI-Expanded مي باشد.  لازم است داوطلبين قبل از ارسال مدارك از اين جهت اطمينان حاصل نمايند. ضمنا گواهي پذيرش يكي از دو مقاله فوق نيز مورد قبول واقع خواهد شد كه در اين حالت مدارك داوطلب در صورت احراز ساير شرايط و موفقيت در مصاحبه جهت تصميم گيري نهايي به وزارت بهداشت ارسال مي گردد. بديهي در صورت عدم تاييد مدارك توسط كميته تخصصي وزارت بهداشت حقي براي داوطلب ايجاد نمي گردد.  ساير شرايط اختصاصي بر حسب نوع داوطلب:
علاوه بر شروط حداقلي فوق، ساير شرايط اختصصاصي سهميه هاي مختلف به شرح زير مي باشد. لازم به يادآوري است كه جهت محاسبه امتيازات سه گروه اول "آيين نامه ارتقاي اعضاي هيات علمي" مورد استفاده قرار مي گيرد و براي داوطلبان استعدادهاي درخشان "آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر" ملاك محاسبه امتياز مي باشد.
 الف) داوطلبان آزاد:
داوطلب اين گروه بايد مشمول يكي از دو بند ذيل باشد:
1- احراز حداقل 5 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاءكه 80 درصد آن از مقالات تحقيقي و نوآوري بوده و احراز حداقل 20 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء
2- احراز حداقل 12 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء كه حداقل 80 درصدآن از مقالات تحقيقي و نوآوري باشد.
ب) داوطلبان عضو هيات علمي آموزشي :
1- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 2 آيين نامه ارتقاء درمدت 2 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله تحقيقي نوع يك
2- احراز حداقل 35 امتياز از ماده 1 آيين نامه ارتقاء در مدت 4 سال گذشته
3- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته
ج)داوطلبان عضو هيات علمي پژوهشي:
1- احراز حداقل 20 امتياز پژوهشي از ماده 2 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله تحقيقي نوع يك
2- احراز حداقل 8 امتياز از ماده 3 آيين نامه ارتقاء در مدت 3 سال گذشته
د) داوطلبان استعدادهاي درخشان وبرتر:
1- حداكثر فاصله زماني بين فارغ التحصيلي و ورود به دوره 3 سال مي باشد.
2- كسب حداقل 8 امتياز پژوهشي از فصل 2 آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل استعدادهاي درخشان، نخبگان و استعدادهاي برتر به دوره هاي تخصصي به شرط كسب حداقل 80 درصد امتياز از مقاله و نوآوري در طول دوره تحصيلي
3- كسب 40 امتياز از فصل آموزشي
4- كسب 5 امتياز از فصل فرهنگي- اجرايي
ورود به صفحه ثبت نام
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-7 11:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ