شيوه نامه مراکز تحقيقاتي:

مراحل اخذ مجوز ، فراخوان و پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي پژوهشي 


توسط مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
مراکز تحقيقاتي علاقه مند به پذيرش دانشجو در مقطع دكتري تخصصي پژوهشي قبل از هر گونه اقدامي مي بايست آيين نامه و دستور العمل مربوطه (مصوب وزارت بهداشت) را با دقت مطالعه نموده و يا با مراجعه به معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه در اين خصوص اطلاعات كسب نمايند. در صورتي كه مركز تحقيقات شرايط حداقلي موجود در آيين نامه را داشته باشد (اين شرايط در ذيل اين صفحه نيز قيد شده است)، جهت اخذ مجوز از وزارت بهداشت مي بايست كاربرگ "اعتبار بخشي به مراكز تحقيقاتي متقاضي برگزاري دوره دكتري تخصصي پژوهشي" را از اينجا دانلود نموده و تقاضاي خود را در قالب کاربرگ تکميل شده به همراه مدارك قيد شده در كاربرگ از طريق معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه به معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت ارسال نمايند.
پس از طي مراحل قانوني در وزارتخانه و صدور مجوز توسط شوراي عالي گسترش دانشگاههاي علوم پزشكي، مراحل فراخوان و پذيرش دانشجو توسط مرکز تحقيقات و با هماهنگي معاونت تحقيقات و فن آوري دانشگاه و دانشکده تحصيلات تکميلي انجام مي شود.
مركز داراي مجوز پس از دريافت اسامي پذيرفته شدگان نهايي از وزارت در معاونت تحقیقات و فن آوری وزارت متبوع، آموزش دوره دکتری تخصصی پژوهشی را آغاز مي نمايند. مراحل اخذ مجوز، فراخوان و پذيرش دانشجو توسط مراکز تحقیقاتی مجری طبق ماده 1/2/3 دستورالعمل اجرایی دوره دکتری تخصصی پژوهشی که از اینجا قابل دریافت می باشد اجرا می گردد .
 

شرايط مرکز داوطلب پذیرش دانشجو:

مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت مراکز تحقيقاتي داوطلب مي بايست شرايط زير را دارا باشند، در غير اينصورت امكان بررسي تقاضاي آنها در معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت وجود ندارد. ضمنا معرفي يك نماينده از مركز به عنوان رابط مركز در هنگام ارسال كاربرگ تكميل شده الزامي است:

1-1)داشتن مجوز فعالیت از طرف شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی

2-1 ) دارا بودن حداقل يك استاد راهنما از اعضای هیأت علمی مرکز با شرايط زير:
 
1-2-1داشتن حداقل رتبه دانشياري

2-2-1 داشتن حداقل 4 مقاله اصیل نمایه شده در نمایه نامه های بین المللی ( pubmed/medline/ISI ) به عنوان نویسنده اول یا مسئول در طول 2 سال گذشته

3-2-1 داشتن طرح تحقیقاتی مصوب یا گرنت (بودجه تحقیقاتی) کافی جهت اجرای پایان نامه دانشجو

3-1 - داشتن فضای مناسب تحقیقاتی و آزمایشگاهی مناسب تحقیقاتی در مرکز مجری با تأیید معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت

4-1 انجام بخش عمده از مراحل طرح پژوهشی پیشنهادی جهت دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مرکز درخواست کننده

5-1- عضويت حداقل دو محقق تمام وقت پژوهشي (حداقل استاديار) در مركز جهت سرپرستي، همكاري يا نظارت در انجام پروژه. 

 
 

Page Last Update   :  1393-4-8 14:01        Top of page Print version