معرفي دوره دکتری تخصصی پژوهشی

دوره دکتری تخصصی پژوهشی در مراکز تحقيقاتي مجهز و واجد شرايط دانشگاه که پس از احراز صلاحيت در معاونت تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت، مجوز مربوطه را از شوراي گسترش دانشگاههاي علوم پزشکي دريافت نموده اند برگزار مي شود. شرط اوليه جهت ثبت نام در فراخوان دارا بودن حداقل دو مقاله اصیل نمايه شده در نمايه هاي درجه يک بين المللي به عنوان نويسنده اول يا مسئول به تشخيص کميته منتخب دانشگاه، نمره زبان مطابق با مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشکي و موفقيت در مصاحبه/آزمون ورودي است.

دوره دکتری تخصصی پژوهشی
 به دو بخش اول و دوم تقسیم می شود و طول مدت این دوره حداکثر 4 سال می باشد  طول مدت دوره به تشخیص شوراي تحصيلات تکميلي مؤسسه حداکثر تا دو نیم سال قابل تمدید است.  

بخش اول دوره دکتری تخصصی پژوهشی: در این دوره که طول آن حداکثر یکسال می باشد دانشجو به کسب مهارتهای نظری و علمی بنیادین پژوهشی می پردازد. در این دوره از میان 16 واحد عمومی (non-core)  و 6 واحد تخصصی( core) که مجموعأ 22 واحد می باشد 12 واحد آموزشی توسط استاد راهنما از میان واحد های ارائه شده در بخش اول انتخاب و توسط دانشجو گذرانده می شود. دانشجو در بخش اول دوره ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی، انجام مطالعات مقدماتی، نگارش پروپوزال تحقیقاتی، تصویب موضوع پایان نامه در شورای تحصیلات تکمیلی موسسه و نهایتأ به تأیید رساندن آن در معاونت پژوهشی وزارت بهداشت می باشد .

بخش دوم دوره دکتری تخصصی پژوهشی: در این بخش دانشجو با استفاده از مهارتهای کسب شده در بخش اول دوره دکتری تخصصی پژوهشی پایان نامه خود را اجرا و از دستاوردهای آن دفاع می نماید. در طول مدت این دوره که حداقل 5/2 سال می باشد دانشجو به صلاحدید استاد راهنما موظف به گذراندن 6 واحد کارورزی در عرصه ارتباط با صنایع مختلف علوم پزشکی و یا معادل آن 6 واحد آموزشی تخصصی می باشد.در نهایت دانشجو پس از انجام مراحل عملی و علمی پایان نامه و تأیید آن بوسیله استاد راهنما و کمیته داوری و همچنین استخراج و چاپ حداقل 3 مقاله در مجلات نمایه شده در نمایه های درجه یک بین المللی(ISI/PUBMED) به عنوان نویسنده اول یا مسئول امکان دفاع از پایان نامه دوره دکتری تخصصی پژوهشی خود را دارد .
Page Last Update   :  1393-4-11 9:57        Top of page Print version