تماس با ما

پیرامون دوره هاي دكتري تخصصي پژوهشي
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
در صورتي كه محتواي اين سايت و به خصوص صفحه سوالات متداول نتوانست به سوالات شما پاسخ دهد مي توانيد جهت اطلاعات بيشتر به نشاني زير مراجعه نموده يا تماس بگيريد:
شيراز - خيابان زند- جنب هلال احمر - ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشکي شيراز - طبقه هفتم - معاونت تحقيقات و فن آوري
واحد دکتری تخصصی پژوهشی 

صندوق پستي: 1978- 71345

فاكس: 2122430-0711

تلفن: 2122609-0711
            2122521-0711
مسول واحد دکتري تخصصي پژوهشي دانشگاه:
دکتر رامين يعقوبي
کارشناس دکتری تخصصی پژوهشی : خانم
 چراغی
 پست الكترونيک :
phdbyresearch@sums.ac.ir

  خواهشمند است نقطه نظرات خود را در خصوص محتواي
"تارنماي ويژه دوره دكتري تخصصي پژوهشي"  از طريق آدرس هاي پست  الكترونيك فوق الذكر اعلام فرماييد.
Page Last Update   :  1393-4-9 11:00        Top of page Print version