مراحل پذيرش داوطلبين دوره د كتري تخصصي پژوهشي
در دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدارك داوطلبين دوره د كتري تخصصي پژوهشي كه فرمهاي ثبت نام و مدارك مورد نياز را به بر اساس مطالب مندرج در صفحه ثبت نام به دانشگاه علوم پزشكي شيراز ارسال نموده اند، پس از اتمام مهلت فراخوان مورد بررسي اوليه قرار گرفته و در صورتي كه شرايط عمومي ورود به دوره را مطابق آيين نامه هاي مربوط به دوره داشته باشند، با توجه به شرايط اختصاصي ورود به دوره طبق آيين نامه هاي مربوطه امتياز بندي مي شوند. مدارك و امتيازات كليه داوطلبان توسط كميته منتخب دانشگاه بررسي شده و از واجدين شرايط بر اساس اولویت رشته و امتياز کسب شده جهت انجام مصاحبه علمي با تماس تلفني دعوت به عمل مي آيد. دانشگاه علوم پزشكي شيراز در صورت نياز و به تشخيص شوراي مصاحبه كننده ممكن است با اعلام قبلي به برگزاري آزمون ورودي مبادرت نمايد.
پذيرش نهايي بر اساس احراز شرايط عمومي و اختصاصي و موفقيت در مصاحبه حضوري (يا آزمون) و بر اساس آيين نامه هاي مربوط به دوره دكتري تخصصي پژوهشي صورت خواهد گرفت.
پذيرفته شدگان نهايي جهت ثبت نام و شروع به تحصيل در دورهدکتری تخصصی پژوهشی  به معاونت آموزش دانشگاه (اداره تحصيلات تکميلي) معرفي مي شوند و پس از ثبت نام، دوره مذکور را در مركز تحقيقات مربوطه مي گذرانند. جهت كسب اطلاعات بيشتر به صفحه معرفي دوره مراجعه نماييد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-4-11 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ