نام و نام خانوادگي : دكتر علي پوست فروش
سمت : كارشناس مسئول امور پژوهشي
وظايف : بررسي گزارش پيشرفت، نهائي و مقالات طرح هاي تحقيقاتي
تأئيد پرداخت اقساط طرح هاي تحقيقاتي
تعيين ناظر جهت طرحهاي تحقيقاتي
برگزاري جلسه كميته منتخب پژوهشي
برگزاري جلسه شوراي سياست گذاري HSR  
امورمربوط به نظارت طرح هاي تحقيقاتي
صدور گواهي و معرفي نامه پژوهشي براي محققين
امور مرتبط با شوراي عالي مراكز-امور وب سايت مديريت پژوهشي و...
تلفن : 2122389
پست الكترونيكي :  pexpert1@sums.ac.ir
 
 
*******************************************************************
نام و نام خانوادگي : فاطمه پاكروان
سمت : كارشناس امور پژوهشي
وظايف : امور داوري طرحهاي شوراي پژوهشي، HSR
، كميته اخلاق و فناوري استان
امور مربوط به دفتر ارتباط با صنعت (به روز رساني سايت و عقد قراردادها)  پيگيري گزارش پيشرفت و نهائي طرح ها
ثبت اقساط فاكتورهاي حق الزحمه هاي مربوط به طرح ها و حق الزحمه مركزي و...
تلفن : 2122609

پست الكترونيكي :  resstat3 @sums.ac.ir
*******************************************************************

نام و نام خانوادگي : مريم سلمانپور
سمت : كارشناس IT
وظايف : امور IT  معاونت به روز نگه داشتن مطالب وب سايت   ( اخبار و اطلاعيه و ... )
همكاري در تهيه RFP (تهيه ، تنظيم و مستند سازي نيازمند ها   انتظارات واحد از   نرم افزار مورد تقاضا)
نظارت و پيگيري روند تهيه فايل پشتيبان ( Backup data )   از نرم افزار ها بصورت دوره اي و آرشيو آنها
 تلفن : 2122633
پست الكترونيكي :  salmanpoor@sums.ac.ir
*******************************************************************
نام و نام خانوادگي : فروغ ده بزرگيان
سمت : كارشناس امور پژوهشي
وظايف : رابط آماري معاونت پژوهشي در كميته آمار و برنامه ريزي
كار با نرم افزار آماري رابر (تعريف اقلام – o o ايجاد فرمها و گزارشها)
كارشناس واحد علم سنجي - جستجوي مقالات اعضا هيأت علمي
شركت در جمع آوري بعضي از مستندات ارزشيابي سالانه دانشگاه و ...
تلفن : 2122609
پست الكترونيكي :  resstat2 @sums.ac.ir
 
نام و نام خانوادگي : پروانه صادقي
سمت : كارشناس امور پژوهشي
وظايف: صدور گواهي همكاري طرحهاي تحقيقاتي
 امور مربوط به ثبت اختراع
- بررسي طرحهاي مراكز تحقيقاتي
- كليه امور مربوط به مراكز تحقيقاتي (تأسيس مراكز تحقيقاتي – ارزشيابي مراكز- امور حق محروميت از مطب- بررسي جذب نيروهاي مورد نياز مراكز..)
تلفن : 2122633
پست الكترونيكي :  **************************************
*****************************************************************
 
نام و نام خانوادگي : كامبيز اسكندري
سمت : كارشناس امور پژوهشي
وظايف : تنظیم قرارداد طرحهاي تحقيقاتي
محاسبه جایزه مقاله
رابط  فناوری اطلاعات
رابط وب سایت
مسئول تجهیزات سمعی و بصری و...
تلفن : 2122783
پست الكترونيكي :  eskandarik @sums.ac.ir
*****************************************************************

 
نام و نام خانوادگي : زهرا پندخواهي
سمت : كارشناس امور پژوهشي
وظايف : كارشناسي امور مالي طرحهاي تحقيقاتي
كارشناسي حق الزحمه مركزي كليه واحدهاي تحت پوشش معاونت پژوهشي
پي گيري و جمع بندي مستندات ارزشيابي سالانه دانشگاه
تغيير عناوين يا اسامي مجريان طرحهاي تحقيقاتي و...
تلفن : 2122438
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-3-19 10:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ